Wzory Petycji

 • 1. Wzór petycji do prezydenta Paragwaju odnośnie izolowanych Indian Ayoreo Totobiegosode

His Excellency Fernando Lugo
Presidente de la República del Paraguay
Paraguayo Independiente c/ Ayolas
Asunción
Paraguay
Petition concerning the situation of the Ayore Indians

The Persons signed on this list appeal for an intervention regarding the situation of the Ayoreo-Totobiegosode Indians whose forests are destroyed by two following Brazilian companies: Yaguarete Pora SA and River Plate SA. Some groups of the Ayoreo Indians are still isolated and have no contact withe the outside world, which is an obvious threat to their health and life. Further works on this terrain and regarded as a nefarious invasion on this little tribe whose part includes the last isolated group of Indians living outside the Amazon Region. This invasion violates not only the Paraguay law and constitution but also moral rules. Considering your conscience and slogans you propagate, we ask you for aintervention.

Tłumaczenie na język polski:

Osoby podpisane na niniejszej liście zwracają się z prośbą o interwencje odnośnie sytuacji Indian Ayoreo Totobiegosode, których lasy są niszczone przez dwa brazylijskie przedsiębiorstwa Yaguarete Pora SA i River Plate SA. Pewne grupy Ayoreo pozostają nadal izolowane i nie mają kontaktu ze światem zewnętrznym co stanowi jawne zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Dalsze prace na tym terenie stanowią niegodziwy akt najazdu na te niewielkie plemię, którego część jest ostatnią izolowaną grupą Indian mieszkającą poza Amazonią. Akt ten kłóci się nie tylko z prawem i konstytucją paragwajską ale i z prawem moralnym. Prosimy o interwencję zwracając się do pańskiego sumienia i haseł, które pan głosi….

  

==================================================================================================

  

 • 2. Wzór petycji do Prezydenta Peru odnośnie sytuacji izolowanych Indian w Peru

S.E. Ollanta Humala
Presidente de la República del Perú
Palacio de Gobierno
Plaza de Armas
Lima 1
Peru

Petition concerning isolated Indians of Peru

The persons signed on this list appeal for an intervention regarding the situation of isolated Indians of Peru who are threatened by uncontrolled contact with the outside world, which involves dangerous diseases, outsiders trespassing on their native ground and the invasion connected with works aiming at exploration for natural resources. We petition for undertaking actions aiming at protection of the area of high risk and withholding investment plans on the above-mentioned areas. Today rights of minorities are being violated. However, tomorrow rights of milions of people will be violated. Negligence concerning the above-mentioned situation resulted in suffering of many tribes in neighbouring  Brazil (e.g. the Akuntsu tribe) or in Peru (the nahua Indians and the Shell company). If you do not undertake appropriate actions today, new suffering may affect isolated groups of Peru including the Mashco-Piro people, the Catacaibo people, the Isconahua people, the Yora people, the Nantii people, the Matsigenka people, the Taromenane People and the „Yavarai Tapiche” Indians.

Tłumaczenie na język Polski:

Osoby podpisane na niniejszej liście gorąco apelują o interwencję w sprawie izolowanych Indian Peru, którzy mieszkając w izolowanych terenach Amazonii zagrożoni są niekontrolowanym kontaktem zewnętrznym związanym z śmiertelnie niebezpiecznymi chorobami, wchodzeniem na ich tereny osób postronnych oraz najazdem związanym z pracami w poszukiwaniu i eksploracji surowców naturalnych. Prosimy o podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia newralgicznego terytorium oraz wstrzymanie zamiarów inwestycyjnych na omawianych terytoriach. Tam gdzie dziś płoną prawa nielicznych jutro będą płonąć prawa milionów. Zaniedbania w tym względzie doprowadziły do cierpień wielu plemion w sąsiedniej Brazylii (np. Akuntsu) oraz samym Peru (Indianie Nahua i koncern Shell). Jeśli dziś nie podejmą państwo (pan) odpowiednich działań jutro kolejne cierpienia mogą dotknąć izolowane społeczności Peru w, których skład wchodzą min. izolowani Indianie Masco-Piro, Catacaibos, Isconahua, Yora, Nanti, Taromenane czy „Yavari Tapiche”.

  

========================================================================================

 • 3. Petycja kierowana do prezydenta Kolumbii w sprawie sytuacji Indian w tym kraju

His Excellency Juan Manuel Santos
President of the Republic
Carrera 8 n. 7-26
Palacio de Nariño,
Santa Fe de Bogotá
Colombia

Petition concerning the indigenous people in Columbia

The persons signed on this list appeal for respecting the rights of the indigenous people in Columbia. We deplore a difficult situation in Columbia. However, we think that political, military or economic reasons cannot justify the violation of rights of the indigenous people in Columbia who are persecuted by military groups, public officers and representatives of economic branch. We want to draw your attention especially to:

– Nukak, Awa and Guayabero Indians

– the Paez Indians who are within the range of military actions and suffer from atrocities, executions and evictions by paramilitary fighting squads.

– Indians in the Sierra Nevada de Santa Maria (Kogi, Arahuaco, Asario) – their culture, indepedence and rights are threatened by uncontrolled colonization and military actions. In 2004, one of villages of the Asario Indians was bombed by Columbian army.

We appeal for the protection of the above mentioned and other societies who fall victim to murders, extortions, intimidations, and refugee-problems. If violence becomes weapon of dialogue, failure concerns everybody regardless of benefits obtained. We will monitor further development of situation in Columbia.

Tłumaczenie na język polski:

Osoby podpisane na niniejszej liście pragną upomnieć się o prawa rdzennych mieszkańców Kolumbii. Z ubolewaniem obserwujemy trudną sytuację jaka rozdziera państwo kolumbijskie. Uważamy jednak, że żadne względy polityczne, wojskowe czy gospodarcze nie usprawiedliwiają naruszeń praw Indian, rdzennych mieszkańców Kolumbii, którzy jako ludność autochtoniczna doznają niegodziwości ze strony ugrupowań militarnych, funkcjonariuszy publicznych oraz przedstawicieli sektora gospodarczego. Swe ocze kierujemt zwłaszcza ku:

– Indianom Nukak, Awa i Guayabero,

– Indianom Paez, którzy znajdując się w zasięgu działań militarnych doznają okrucieństw, egzekucji i wysiedleń ze strony bojówek paramilitarnych,

– Indianom z Sierra Nevada de Santa Maria (Kogi, Arahuaco, Asario) – kultura, suwerenność oraz prawa ów plemion są zagrożone przez niekontrolowane osadnictwo oraz wdzierające się działania militarne. W 2004 roku jedna ze wsi Indian Asario została zbombardowana przez kolumbijską armię.

Apelujemy o ochronę wyżej wymienionych społeczności oraz innych, które padają ofiarą morderstw, wymuszeń, zastraszeń oraz uchodźctwa. Gdzie przemoc staje się orężem dialogu tam porażka jest udziałem wszystkich bez względu na miraż odniesionych korzyści.

=======================================================================================================

 • 4. Petycja kierowana do Prezydenta Brazylii w sprawie sytuacji Indian w tym kraju

  

HE President Dilma Rousseff

Presidente da República Federativa do Brasil
Gabinete do Presidente
Palácio do Planalto
Praça dos Três Poderes
70150-900
Brasilia DF
Brazil

Petition concerning Brazil Indians

The persons signed on this list appeal an intervention regarding the situation of native inhabitans in Brazil who are threatened on the one hand by an uncontrolled penetration and exploration of their lands (cutting down trees for the purposes of stock-farming and developing plantation of soya bean), on the other, with consequences of damming the rivers flowing through their lands. We want to stress the situation of:

1. Enawene Nawe tribe Indians whose both existence and feeding economy are threatened by bulding 11 dams (which are going to support the development of soya bean cultivation) on the Juruena River in which the American Indians fish (fish are the basic source of food for the members of the tribe). We appeal for protecting the lands of Enawene Nawe against further devastation and providing the member of the tribe with an access to fisheries.

2. For Brazil’s isolated Indians whose existence is threatened by outside intervention which involves dangerous diseases, outsiders trespassing on their native ground and works aiming at exploration for natural resources. However, these undertakings are insufficient. We are especially concerned about issuing the planning permission for damming the Madeira River )Jirua and San Antonia) and asphalting of roads in the state of Rondonia near the border between Bolivia and Peru, which is a threat to isolated peoples such as the Jacareuba/Katawixi; Igarape/Karipuninha; TI Massaco, Jururei and three other. We petition for stopping the plans and a thorough monitoring of the situation of isolated peoples in other regions, in the Javari Region and Awa Guaja in Maranhao. We appeal to conscience and the International Labour Organisation Convention 169 which was ratified by Brazil.

3. Tribes Indians inhabiting the Xingu Park and the regions of the Xingu River – The projects of damming in the Xingu River, for example, „Belo Monte” will affect both the ecosystem of the river (its flora and fauna) and the local tribes life (flooding large areas of the land). The region is being devasted by developing soya bean monoculture and ongoing deforestation. We appeal for stopping both damming (also on the Tapajos, Teles Pires, Araguaia, Kuluene Rivers).

Tłumaczenie na język polski:

Osoby podpisane na niniejszej liście apelują o interwencje odnośnie sytuacji rdzennych mieszkańców w Brazylii, zagrożonych z jednej strony niekontrolowaną penetracją i eksploatacją ziem przezeń zamieszkiwanych (wycinka drzew min. pod hodowlę bydła i rozwój plantacji soi) z drugiej zaś konsekwencjami budowy tam o różnym profilu na rzekach płynących przez ich ziemię. Ze szczególną uwagę zwracamy się ku:

1. Indianom Enawene Nawe, których byt i gospodarka żywieniowa pozostają zagrozone budową 11 tam (mających wspierać szeroki rozwój upraw soi) na rzece Juruena w, której łowią ryby będące podstawowym źródłem pozywienia dla członków plemienia. Apelujemy o ochronę ziem Enawene Nawe przed dalszym wyniszczaniem i zapewnieniem dostepu do łowisk członkom plemienia,

2. Izolowanym Indianom Brazylii, których egzystencja jest zagrożona interwencją zewnętrzną w postaci śmiertelnie niebezpiecznych chorób, wchodzeniem na ich tereny osób postronnych oraz najazdem związanym z pracami w poszukiwaniu i eksploracji surowców naturalnych. Nasze obawy budzi szczególnie wydanie koncesji na budowę masywnych tam na rzece Madeira (Jirau i San Antonia) oraz asfaltowanie dróg w stanie Rondonia niedaleko granicy z Peru i Boliwią, co stanowi niebezpieczeństwo dla izolowanych Indian Jacareuba/Katawixi; Igarape/Karipuninha; TI Massaco, Jururei oraz tech innych. Prosimy o zablokowanie tych planów oraz  dalsze baczne monitorowanie sytuacji izolowanych ludów w innych rejonach tj. jak Dolina Javari i Awa Guaja w Maranhao. Zwracamy się do kwestii sumienia oraz ku Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy’169, której Brazylia jako kraj jest sygnatariuszem.

3. Indianom zamieszkującym Park Xingu a także rejony rzeki Xingu oraz jej dorzecza – projekty budowy wielkich tam na rzece Xingu – jak np. „Belo Monte” – odcisną głębokie piętno na ekosystemie rzeki (florze i faunie) a także na życiu lokalnych plemion, zalewając min. olbrzymie połacie ziem. W rejonie tym rozwija się wielka monokultura soi oraz postepująca deforestacja. Apelujemy o powstrzymanie budowy tam (także na rzekach Tapajos, Teles Pires, Araguaia i Kuluena).

  

============================================================================================================

 • 5. Petycja kierowana do Premiera RP Donalda Tuska w kwestii łamania praw rdzennych mieszkańców Peru i Brazylii

 

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

Szanowany Pan

Donald Tusk

Premier Rzeczypospolitej Polski

  kontakt@kprm.gov.pl

 

Szanowny Panie Premierze,

            Zwracamy się do Pana jako przedstawiciela polskiego rządu, aby zajął Pan oficjalne stanowisko odnośnie polityki rządów peruwiańskiego i brazylijskiego oraz kategorycznie zanegował wszelkie działania otwarcie naruszające podstawowe prawa ludów tubylczych.

Rdzenni mieszkańcy Ameryki Południowej to nie tylko pierwsi mieszkańcy swego rodzimego terytorium ale i pełnoprawni obywatele poszczególnych państw. Tak jak inni członkowie społeczeństwa, mają prawo do korzystania z wszystkich obowiązujących praw człowieka. Szczególny status ludów tubylczych rezerwuje dlań również prawo do samostanowienia, do zachowania i umacniania własnych, odrębnych instytucji politycznych, prawnych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Ludy tubylcze jako zbiorowości mają prawo do życia w wolności, pokoju i bezpieczeństwie jako odrębne ludy i nie mogą być obiektem prześladowań ani innych form przemocy. Nie mogą stać się również obiektem przymusowej asymilacji.

Mając na względzie owe powinności, pragniemy wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie polityką oraz planami rządu brazylijskiego i peruwiańskiego wobec rodzimej Amazonii oraz lokalnych plemion. Zwracamy naszą uwagę na następujące kwestie:

a)      budowa tamy na rzece Madeira w stanie Rondonia w Brazylii, która zagraża egzystencji lokalnej ludności (rolnicy, rybacy Indianie) oraz przeżyciu tzw. Indian izolowanych. Budowa tamy grozi uruchomieniem procesów, które mogą prowadzić do depopulacji a nawet ludobójstwa tych małych społeczności. Proszę zwrócić uwagę, że w projekt budowy tamy Jirau zaangażowana jest spółka obecna także w Polsce – GDF Suez.

b)      Zamiar budowy szeregu tam na rzekach Xingu, Tapajos, Ene, Mazaruni, Juruena, Tocantis i innych, które zagrożą środkom przeżycia, suwerenności oraz egzystencji tysięcy Indian. Wymienione projekty mają miejsce w Brazylii, Peru i Gujanie. W niemal wszystkie zaangażowany jest brazylijski rząd.

c)      Koncesje na poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego na ziemiach rdzennej ludności w peruwiańskiej Amazonii, bez ich zgody i konsultacji z nimi (Achuarowie, Mayoruna, zagrożenie dla Indian izolowanych)

d)      Dyskryminacja oraz ignorowanie praw do ziemi np. Indianie Guarani Kaiowa, Tupinamba, Awa Guaja w Brazylii.

Prosimy o podjęcie oficjalnych działań, zarówno na linii dwustronnych stosunków z rządami Brazylii i Peru jak i na arenie międzynarodowej. Pańskie działania w tej sprawie będziemy bacznie monitorować

=============================================================================================

President of theUnited States of AmericaMr. Barack Obama

The White House,1600 Pennsylvania Avenue,Washington,DC

 

Dear Sir,

To my deep regret and disappointment I was informed that on August 21, 2009 the US Parole Commission denied parole to the American Indian Movement prominent member Leonard Peltier. I am aware that this happened in spite of numerous objections to the original prosecution and process of Mr. Peltier and in spite of his positive opinion as a model prisoner, human rights activist, artist and writer.

I know that Leonard Peltier was found guilty of shooting deaths of  two FBI agents during the confrontation between the AIM members and the FBI agents in time and place full of violence-on the Pine Ridge Indian Reservation inSouth Dakotain 1975. I also know that Mr. Peltier has never denied his presence during this incident and although he has never took his responsibility for this tragedy he has clearly regretted it happened. Leonard Peltier has never been convicted of any crime before. He mentors young Natives encouraging them to lead sober lives. I am surprised that in spite of Mr. Peltier constantly opposing violence and turning 65 on September 12 he was found “a danger to a society” and his next full parole hearing is scheduled for 2024.

Federal prosecutors have admitted on many occasions that they can’t prove Mr. Peltier’s outright guilt. As late as November 2003 the Court of Appeals acknowledged that „Much of the government’s behavior at the Pine Ridge Reservation (…) is to be condemned. The government withheld evidence. It intimidated witnesses.” Mr. Peltier has spent 34 years behind bars because the prosecution and the FBI believe his parole “would diminish the seriousness of his crime”. But we hear that according to the guidelines ofUSjustice system Mr. Peltier could be paroled long ago even with his two life terms. His further imprisonment seems to be personalized and politically motivated vengeance. In the society of justice situation of this kind should not be tolerated.

As a citizen of democraticPoland-a nation of the „Solidarity” movement and the “round table” reconciliation-I know that the world is changing. In 1999 president Bill Clinton pardoned 16 members of Puerto Rican independence organization guilty of numerous bombings. Recently, a terrorist woman guilty of an attempt on US president Gerald Ford in 1975 has been paroled. Also the government ofGreat Britainhas released a Libyan terrorist convicted for life after his attempt on the Pan Am airliner. The president of theUnited Statesshould show similar act of grace in the case of the Native activist convicted years ago.

Thank to his good deeds Leonard Peltier is widely known-also inEurope. Many celebrities and international organizations-including the European Parliament-have appealed for his release from prison. Leonard Peltier has won numerous human rights awards and he has been nominated to the Nobel Peace Prize. His model behavior in prison as well as his many actions for people in need deserve recognition and in my opinion they should be crucial in deciding on his future. The risk is even smaller as his family and the Turtle Mountain Chippewa tribe are ready to provide him with their care, house and job.

I am aware that Leonard Peltier has suffered a stroke which left him partially blind. For years, Peltier had a serious jaw condition which left him unable to chew properly and caused consistent pains. He continues to suffer from diabetes, high blood pressure, and a heart condition. I am afraid that given his diet, living conditions, and prison health care he risks blindness, kidney failure, stroke, and premature death. I hope you will share my concern that because of humanitarian reasons elderly and sick Leonard Peltier should be released soon, and temporarily he should be transferred to a lower security facility closer to his family.

I hope you are aware that for many Native Americans Leonard Peltier has became a symbol of a struggle for their rights. Representative Native organizations from theUSAandCanada, as well as respected human rights activists-including Amnesty International and Gesellschaft für bedrohte Völker-have expressed their disappointment because of a denial of parole for a Native activist whose case is so controversial. As a person interested in the fate of American Indians and concerned about human rights worldwide, I support many appeals to pardon Leonard Peltier whom I consider an American prisoner of conscience.

Sincerely,

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 TŁUMACZENIE:

 

Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Barack Obama

The White House,1600 Pennsylvania Avenue,Washington,DC20500

 

 

Szanowny Panie,

Z głębokim żalem i rozczarowaniem dowiedziałem się, że 21 sierpnia 2009 roku Amerykańska Komisja ds. Zwolnień Warunkowych (US Parole Commission) odmówiła zwolnienia warunkowego członka Ruchu Indian Amerykańskich (AIM) Leonarda Peltiera. Wiem, że nastąpiło to pomimo wielu zastrzeżeń w sprawie śledztwa i procesu Peltiera oraz mimo pozytywnej opinii o nim jako więźniu, działaczu społecznym, artyście i pisarzu.

Wiem, że Leonard Peltier został skazany za zastrzelenie dwóch agentów federalnych podczas konfrontacji AIM z FBI w pełnym przemocy okresie i miejscu – w rezerwacie Pine Ridge w Dakocie Pd. w roku 1975. Wiem też, że Peltier nigdy nie zaprzeczał swojej obecności podczas incydentu i choć nigdy nie wziął za tę tragedię odpowiedzialności, to otwarcie wyraził żal z jej powodu. Leonard Peltier nigdy wcześniej nie był karany. Jest mentorem tubylczej młodzieży i zachęca do życia w trzeźwości. Jestem zdziwiony, że chociaż Peltier systematycznie opowiada się przeciw przemocy, a 12 września kończy 65 lat, to uznano, że nadal może być „groźny dla społeczeństwa”, a następne przesłuchanie w jego sprawie wyznaczono dopiero na rok 2024.

Prokuratorzy federalni nie raz przyznawali, że nie mogą udowodnić bezspornie winy Peltiera. W listopadzie 2003 roku sąd apelacyjny przyznał, że „znaczna część działań rządu w rezerwacie Pine Ridge (…) zasługuje na potępienie. Rząd ukrywał materiały. Zastraszał świadków.” Peltier spędził za kratami 34 lata, gdyż według prokuratury i FBI uwolnienie go „umniejszałoby ciężar popełnionej zbrodni”. Wiemy jednak, że zgodnie z wytycznymi amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości nawet z wyrokiem podwójnego dożywocia Peltier od dawna może być zwolniony warunkowo. Jego dalsze więzienie wygląda na zemstę motywowaną względami osobistymi i politycznymi. W społeczeństwie sprawiedliwości taka sytuacja nie powinna być tolerowana.

Jako obywatel demokratycznej Polski – kraju ruchu „Solidarność” i pojednania przy okrągłym stole – wiem, że świat się zmienia. W 1999 roku prezydent Bill Clinton ułaskawił 16 członków portorykańskiej organizacji niepodległościowej winnej licznych zamachów bombowych. Ostatnio zwolniono warunkowo terrorystkę, która w 1975 roku dokonała nieudanego zamachu na prezydenta USA Geralda Forda. Także rząd Wielkiej Brytanii zwolnił skazanego na dożywocie libijskiego terrorystę, sprawcę zamachu na samolot linii Pan Am. W sprawie skazanego przed laty działacza tubylczego prezydent USA powinien zdobyć się na podobny akt łaski.

Dzięki swoim dobrym uczynkom Leonard Peltier jest postacią szeroko znaną – także w Europie. Za jego uwolnieniem wstawiło się wiele znakomitości i organizacji międzynarodowych, w tym Parlament Europejski. Leonard Peltier otrzymał szereg nagród humanitarnych i był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Jego wzorowe zachowanie w więzieniu oraz wiele działań na rzecz potrzebujących zasługują na uznanie i moim zdaniem winny być decydujące przy wyrokowaniu o jego przyszłości. Ryzyko jest tym mniejsze, że rodzina oraz plemię Czipewejów z rezerwatu Turtle Mountain są gotowi zapewnić mu opiekę, mieszkanie i pracę.

Wiem, że Leonard Peltier przeszedł udar mózgu, w wyniku którego częściowo stracił wzrok. Od lat cierpi na uraz szczęki, który nie pozwala mu na prawidłowe przeżuwanie i powoduje uporczywe boleści. Ma cukrzycę, nadciśnienie i problemy z sercem. Obawiam się, że jego dieta, warunki życia i poziom więziennej opieki medycznej grożą mu ślepotą, chorobą nerek, kolejnym udarem i przedwczesną śmiercią. Mam nadzieję, że podzieli Pan moje przekonanie, iż także ze względów humanitarnych starzejący się i chory Leonard Peltier powinien być możliwie szybko zwolniony, a tymczasowo przeniesiony do lżejszego więzienia bliżej rodziny.

Mam nadzieję, iż jest Pan świadomy, że dla wielu tubylczych Amerykanów Leonard Peltier stał się symbolem walki o ich prawa. Rozczarowanie odmową warunkowego zwolnienia indiańskiego działacza, którego sprawa budzi liczne kontrowersje, wyraziły nie tylko reprezentatywne organizacje tubylcze w USA i Kanadzie, ale też znani obrońcy praw człowieka, w tym Amnesty International i Gesellschaft für bedrohte Völker. Jako osoba zainteresowana losem amerykańskich Indian oraz zatroskana stanem praw człowieka na świecie, przyłączam się do licznych apeli o ułaskawienie Leonarda Peltiera, którego uważam za amerykańskiego więźnia sumienia.

Z poważaniem,

=======================================================================================================

 • 7. Wzór petycji do Ambasady Meksyku w sprawie ochrony świętych ziem Indian Wixarika (Huichol)

Ambasada Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

Aleje Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa

 

Szanowni Państwo

Pragnę wyrazić zaniepokojenie planami budowy kopalni srebra w regionie Real de Catorce w meksykańskim stanie San Louis Potosi. Kopalnia, którą utworzy kanadyjskie przedsiębiorstwo First Majestic Corporation, powstanie w obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie Wirikuty, świętego miejsca pielgrzymek Indian Wixarika (znanych też Huichol). To właśnie w tym miejscu według podań Wixarika narodziło się słońce i po raz pierwszy wzbiło ku górze, tutaj też mieszkali pierwsi ludzie. Dla Indian to święte miejsce mające kluczowe znaczenie dla ich historii, kultury, tożsamości i sfery duchowej.

Jeżeli planowana kopalnia rzeczywiście powstanie będzie niepokojącym ciosem dla plemienia. Wina za ten bieg zdarzeń obciąży sumienie meksykańskiego rządu, który złamie nie tylko regulacje międzynarodowe ale także prawo krajowe, w tym pakt Huaxa Manaka podpisany z ludem Wixarika w kwietniu 2010 roku. Obok niedopuszczalnego naruszenia miejsca kultu Wixarika, kopalnia srebra First Majestic stanowi zagrożenie dla miejscowej ludności polegającej na rolnictwie.  Proces wydobywczy oparty na stosowaniu cyjanku sodu, którego przedsiębiorstwo chce użyć do ługowania srebra od rudy, budzi pytania o przyszłość kolejnych pokoleń lokalnych rolników.

Apeluję do meksykańskiego rządu, poprzez ambasadę Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w Polsce o zawieszenie planów wydobywczych w obrębie Wirikuty i jej bezpośrednim sąsiedztwie. Przyzwolenie na budowę kopalni srebra w tym miejscu będzie nie tylko zbezczeszczeniem miejsca kultu ale i złamaniem woli przedstawicieli ludu Wixarika, którzy już opowiedzieli się przeciwko projektowi. Nie wyobrażam sobie aby rząd kraju z którego pochodzi pierwszy indiański prezydent w historii obu Ameryk, Benito Juarez, mógł wspierać bądź  prowadzić inicjatywy godzące w podstawy kulturowe i religijne Rdzennych Mieszkańców Meksyku.

4 odpowiedzi na „Wzory Petycji

 1. Odwiedzałem już różne strony o tematyce
  jazdy na nartach, ale ten rozpatruję za perfekcyjny i w
  najwyższym stopniu wartościowy. Wielkie dzięki, że podzieliłeś się
  własną wiedzą i ślę pozdrowienia.

 2. Excellent blog! Do you have any tips for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on
  everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option?
  There are so many choices out there that I’m completely confused
  .. Any suggestions? Many thanks!

 3. check pisze:

  Imponujący materiał, aż chce się czytać dalej

 4. Dziękuję za ten pomocny post, oby tak dalej

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s